ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

റിഷു
1434-IVDD-067-2022 ചിഹ്നം

1434-IVDD-067-2022 ചിഹ്നം

ARTG-373151(2)

ARTG-373151

ARTG-373151(3)

ARTG-373151

CE1011

CE1011

ഫ്ലൂ AB+COVID-19 ആന്റിജൻ കോമോ ടെസ്റ്റ് കാസറ്റ്_00-ന്റെ CE

ഫ്ലൂ AB+COVID-19 ആന്റിജൻ കോമോ ടെസ്റ്റ് കാസറ്റിന്റെ CE

ഫ്ലൂ AB+COVID-19 ആന്റിജൻ കോമോ ടെസ്റ്റ് കാസറ്റിന്റെ CE_01

ഫ്ലൂ AB+COVID-19 ആന്റിജൻ കോമോ ടെസ്റ്റ് കാസറ്റിന്റെ CE

സിഇ-കോവിഡ് 19 ആന്റിജൻ (2)_00

സിഇ-കോവിഡ് 19 ആന്റിജൻ

സിഇ-കോവിഡ് 19 ആന്റിജൻ (2)_01

സിഇ-കോവിഡ് 19 ആന്റിജൻ

സിഇ-കോവിഡ് 19 ആന്റിജൻ (2)_02

സിഇ-കോവിഡ് 19 ആന്റിജൻ

CE1011

CE1011

covid-19_rat_common-list_enlist_00

covid-19_rat_common-list_enlist

covid-19_rat_common-list_enlist_10

covid-19_rat_common-list_enlist

നെതർലാൻഡിലെ സി.എഫ്.എസ്

നെതർലാൻഡിലെ സി.എഫ്.എസ്

ഇംഗ്ലണ്ട് 2021042001199

ഇംഗ്ലണ്ട് 2021042001199

ഇംഗ്ലണ്ട് 2021042001199556

ഇംഗ്ലണ്ട് 2021042001199

FSC1-00

FSC1-00

FSC1-01

FSC1-01

ISO9001-00

ISO9001

ISO9001-01

ISO9001

FDA CERTIFICATION_PH_00

FDA CERTIFICATION_PH_00

ISO-13485

ISO-13485

ലൈസൻസ് _റഷ്യ_00

ലൈസൻസ് _റഷ്യ

ലൈസൻസ് _റഷ്യ_01

ലൈസൻസ് _റഷ്യ

വെറ്ററിനറി ഡ്രഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈസൻസ് (1)

വെറ്ററിനറി ഡ്രഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈസൻസ്

Taixi ബിസിനസ് ലൈസൻസിന്റെ പകർപ്പ്

Taixi ബിസിനസ് ലൈസൻസിന്റെ പകർപ്പ്

വെറ്ററിനറി ഡ്രഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈസൻസ്

വെറ്ററിനറി ഡ്രഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈസൻസ്

Taixi ഏറ്റവും പുതിയ ഹൈടെക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 2021

Taixi ഏറ്റവും പുതിയ ഹൈടെക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 2021

ടെസ്റ്റുകൾ-ARTG373151

ടെസ്റ്റുകൾ-ARTG373151

ടിജിഎ

ടിജിഎ

കനൈൻ ഡിസ്റ്റമ്പർ പുതിയ പേറ്റന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു

കനൈൻ ഡിസ്റ്റമ്പർ പുതിയ പേറ്റന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു

വെറ്ററിനറി മരുന്ന് GMP സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

വെറ്ററിനറി മരുന്ന് GMP സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്