മലേറിയ എജി പിഎഫ് പിവി ട്രൈ-ലൈൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കാസറ്റ്